Peutergroep

In 1988 is Vrije peuterspeelzaal De Zwanekindjes van start gegaan; een peuterspeelzaal met een heel eigen sfeer. De speelruimtes zijn geheel ingericht met natuurlijke materialen en er zijn zachte kleuren gebruikt. Peuters voelen zich daardoor snel op hun gemak. Het prachtige speelgoed sluit helemaal aan bij de leefwereld van peuters en geeft hun fantasie alle ruimte. Verder wordt veel aandacht besteed aan wat buiten in de natuur gebeurt. Sinds het schooljaar 2010-2011 is de peuterspeelzaal een peutergroep geworden, vallend onder de wetgeving van de Wet Kinderopvang. De Zwanekindjes hebben sinds 2016 twee peutergroepen, waar dagelijks plaats is voor maximaal 2 x16 peuters (uitgangspunt 14 peuters per groep), van 2½ tot 4 jaar.. Lees meer over onze peutergroep…

Voor ouders

15 – Minuten gesprekken
Tweemaal per jaar vindt er een 15-minuten gesprek plaats met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast kunnen ouders altijd een gesprek aanvragen over hun kind, als zij daartoe behoefte voelen. Omgekeerd kan de klassenleerkracht contact opnemen met de ouders, als hij een gesprek nodig acht.

Getuigschriften          
Vanaf de eerste klas krijgen ouders jaarlijks een getuigschrift waarin per vak de ontwikkeling van hun kind wordt beschreven.

Ouderavonden
Minstens twee keer per jaar organiseert de klassenleerkracht van de betreffende klas een ouderavond. Op de ouderavonden van een klas komen het leerplan en de ontwikkeling van de klas aan de orde, evenals organisatorische en huishoudelijke zaken. Op deze ouderavonden is er ook gelegenheid om het werk van de kinderen te bekijken.

Ouders in de klas
De klassen zijn tijdens lesuren niet vanzelfsprekend voor de ouders toegankelijk. Eventuele vragen kunnen ouders stellen aan de desbetreffende leerkracht. Wel staat een bezoek aan de lesruimte na afsluiting van de lessen iedereen vrij. Het kan voorkomen, dat de klassenleerkracht ouders vraagt te helpen bij bepaalde activiteiten in of buiten de klas. Dit zijn mooie gelegenheden om wat van het gebeuren in de klas mee te maken.

Algemene ouderavonden
Jaarlijks organiseren het lerarencollege twee algemene ouderavonden. Op deze ouderavonden krijgen alle geledingen de gelegenheid om het woord te voeren. Ook kan een thema aan de orde komen, dat van belang is voor de gehele schoolgemeenschap.

Open Dag
Op de Open Dag tonen de kinderen uit de verschillende klassen (aspecten van) wat zij geleerd hebben. Deze feestelijke dag is openbaar, ouders en andere belangstellenden zijn dan ook van harte welkom.

Weekbericht
Elke week komt er een weekbericht uit waarin onder andere de agenda en mededelingen staan en korte verslagen worden gedaan betreffende schoolzaken. Het weekbericht wordt wekelijks gemaild aan alle ouders. In het weekbericht zelf staat de sluitingstijd voor stukken en hoe men moet handelen om een bericht geplaatst te krijgen.

Schoolgids
De schoolgids van De Zwaneridder geeft enerzijds informatie over schooltijden, vakanties, namen, adressen en telefoonnummers en geeft anderzijds zicht op achtergronden van het onderwijs, zorg voor de leerlingen, organisatie van de school, rechten en plichten van ouders. Elk jaar wordt er een actuele schoolgids aangeboden aan de ouders van onze leerlingen

Het wezenlijke in het onderwijs is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.

Ernest Renan,